REKRUTACJA

REKRUTACJA

Rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023

Na studia podyplomowe:
1. Administrowanie w systemie ochrony zdrowia
2. Akademia Architekta wnętrz
3. Akademia Menedżera
4. Akademia projektowania
5. Audyt wewnętrzny
6. Business English
7. Fronted Developer z Angular – programowanie nowoczesnych aplikacji webowych
8. Inspektor Ochrony Danych
9. Logopedia
10. Menadżer ds. zarządzania jakością i ryzykiem
11. Neurologopedia z elementami tyflologopedii
12. Organizacja ochrony porządku publicznego – funkcjonowanie straży miejskich i gminnych
13. Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
14. Psycho-logopedia
15. Rozwój kompetencji zawodowych kuratorów sądowych
16. Rynek sztuki i antyków
17. Systemowe zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
18. Taktyka przesłuchania i wykorzystania badań poligraficznych
19. Tester automatyzujący w Selenium
20. Translating non-literary texts (Tłumaczenie tekstów nieliterackich)
21. Wykorzystanie metod śledczych w audycie i kontroli
22. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – organizacja i dydaktyka szkoleń
23. Zarządzanie projektami
24. Zdrowie publiczne

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez system Elektronicznej Rekrutacji on-line

Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy - generowany w systemie Elektronicznej Rekrutacji
  • Formularz dla firm zgłaszających pracowników (dla osób, którym studia finansuje pracodawca) - tutaj
  • kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego (oryginał do wglądu)
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata do wglądu
  • dowód wpłaty za opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł (z dopiskiem nazwy specjalności studiów podyplomowych oraz imienia i nazwiska kandydata). UWAGA: w przypadku nie uruchomienia studiów ze względu na zbyt małą liczbę chętnych opłata podlega zwrotowi.
  • dodatkowe dyplomy i zaświadczenia przy aplikowaniu na specjalność Uroginekologia. Szczegóły na stronie specjalności.

W okresie zamknięcia Uczelni spowodowanej pandemią,dokumenty prosimy przesyłać pocztą tradycyjną lub scanem (z koniecznością późniejszego doniesienia) na adres podyplomowe@afm.edu.pl

Studenci studiów podyplomowych opłatę rekrutacyjną wnoszą na rachunek uczelni:
PKO Bank Polski SA (PKO BP)  95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Wpłaty czesnego (oraz ewentualne inne opłaty) dokonywane będą na indywidualny numer konta bankowego przydzielony kandydatowi

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Rekrutacja na kursy i specjalizacje odbywa się za pomocą złożenia wypełnionego formularza:

Formularz /pdf/ – tutaj
  • Regulamin Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  • Zasady pobierania opłat od uczestników studiów podyplomowych i słuchaczy kursów dokształcających
  • Zarządzenie w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia organizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują przed zajęciami konspekty i materiały pomocnicze.

Każdy słuchacz studiów podyplomowych zobligowany jest do posiadania w okresie trwania studiów ważnego ubezpieczenia NNW. Dodatkowo, na specjalnościch, na których odbywają się praktyki lub zajęcia praktyczne w placówkach medycznych – wymagane jest ubezpieczenie OC. Istnieje możliwość wykupienia polisy w naszej Uczelni. Szczegóły w Centrum Studiów Podyplomowych.